SVAR: Du har under de senaste två åren varit anställd i sammanlagt 15 månader hos en och samma arbetsgivare. Du har därmed företrädesrätt till återanställning. Om flera tidigare arbetstagare har företrädesrätt till återanställning bestäms turordningen utifrån vars och ens sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren. Anställs någon med sämre rätt i turordningen är det ett brott mot företrädesrätten till återanställning.
  Det finns inget krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt, så om arbetsgivaren och du varit överens gäller ert avtal även om det bara är muntligt. Muntliga avtal kan dock vara svåra att bevisa. Skulle arbetsgivaren förneka att ni träffat något anställningsavtal gäller att du har bevisbördan. Du skriver att du har vittnen. Därmed har du också möjlighet att föra bevisning om att  anställningsavtal har träffats.
  Har arbetsgivaren begått brott mot företrädesrätten till återanställning genom att träffa ett anställningsavtal med dig är denne skyldig att betala skadestånd till den arbetstag-are som i så fall blivit förbigången. Men ditt anställningsavtal med arbetsgivaren gäller ändå. Försöker arbetsgivaren backa från ert avtal gäller följande: En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång om inte annat har avtalats. Sades inget om detta när det muntliga anställningsavtalet ingicks, är min bedömning att du har en tidsbegränsad anställning som gäller till augusti 2013 och den kan  arbetsgivaren inte säga upp. Om arbetsgivaren inte vill kännas vid anställningsavtalet av skälet att du är gravid bryter arbetsgivaren mot anställningsavtalet och las. Arbetsgivaren gör sig också skyldig till diskriminering på grund av kön.
/Annett Olofsson