Varannan kommunalare i vården har blivit hotad eller slagen på jobbet det senaste året. Vad säger du om det?
  – Det är självklart helt oacceptabelt och det är klart att vi måste ta det på fullt allvar och jobba för att minska och begränsa effekterna av hot och våld.

Vad gör SKL åt problemet?
  – Vi har tillsammans med facken lagt 30 miljoner de senaste fyra, fem åren på Afa-projektet ”Bättre beredd än rädd”. Vi har tittat på arbetsplatser där man vill få till det här, och hur andra kan jobba med samma saker. Vi har gjort det för att hitta metoder och för att jobba förebyggande. Man behöver öka kunskapen hos personalen om bemötandets betydelse och hur man samarbetar med andra aktörer.

 Agneta Jöhnk.Agneta Jöhnk.

Är inte det att lägga skulden på personalen, att de skulle ha fel bemötande?
  – Nej, jag tror inte det handlar om fel bemötande, utan om att ge verktyg för hur man kan bemöta en arg, dement person. Man kanske aldrig kan prata den till rätta, man kanske måste gå in två personer, det handlar mycket om att prata ihop sig. Vi som arbetsgivare måste ge personalen verktyg så att den här skuldkänslan inte finns där.

Vilka verktyg kan det vara?
  – Det kan vara utbildningar, incidentrapportering, att man lär av vad som hänt, att visa att det här tar vi på fullt allvar. Det kan vara att man polisanmäler, och  det ska chefen göra så att man tar bort skulden från den enskilda.

Tas det här på allvar i kommuner och landsting, och hur ser SKL till att det görs?
  – Det ser säkert väldigt olika ut. Vi har ingen överpolisiär funktion. Däremot kan vi följa med nyckeltal och statistik. Och vi kan vara ute och informera och ge verktyg. Vi har ett arbetsmiljöråd med de centrala facken. Men vi kan inte gå ut och säga till Bromölla kommun att ni gör fel. Vi har bildat en gemensam förening med de fackliga organisationerna, där jag är ordförande, och där riggar vi hur vi kan ge verktyg och inspiration till våra chefer. Det kommer nya chefer hela tiden och det krävs ständig utbildning.

Många upplever att det tillhör jobbet att få lite stryk. Hur bidrar SKL till en attitydförändring?
  – Det tillhör inte jobbet att få stryk, och då måste vi vara ute och förmedla erfarenheter från de här projekten och prata om det här.

Har arbetsgivarna, genom nedskärningar, offrat de anställdas säkerhet och hälsa för att spara pengar?
  – Det tycker inte jag att vi har. Jag vet inte om det är så mycket nedskärningar, vi satsar mer skattepengar än någonsin på vård, skola och omsorg, sedan har man kanske förändrat i organisationer.