I höstas avslöjades vanvård på privata äldreboenden. Efter det gav regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen att utreda om det fanns skillnader i kvalitet mellan privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Socialstyrelsens rapport visar att det finns vissa skillnader: Till exempel att kommunal hemtjänst har fler anställda, medan äldre med privat hemtjänst oftare får välja mellan flera maträtter. Men det går inte att entydigt säga att någon driftsform är bättre.
  Det gör inte heller någon skillnad om privat äldreomsorg drivs med eller utan vinstsyfte.
  Andra saker spelar större roll, som hur stort ett äldreboende är. Både de äldre och deras anhöriga är nöjdare med mindre boenden.

Personalens utbildning spelar också roll. I hemtjänsten är det statistiskt säkerställt att de äldre blir nöjdare när personalen har utbildning. För den övriga äldreomsorgen måste frågan analyseras mer innan man kan dra några slutsatser, anser Socialstyrelsen.
  Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm tycker att det behövs flera studier om skillnader mellan privata och enskilda utförare. Han tycker också att även kommunen borde behöva ha tillstånd från Socialstyrelsen för att driva ett äldreboende. Idag är det bara privata utförare som behöver tillstånd.