Många äldreboenden där gamla med demens bor har för lite personal för att omsorgen ska duga, anser Socialstyrelsen. I april kom de med ett förslag till nya regler – bland annat ska ingen enhet få vara obemannad någon del av dygnet, och de boende ska få ett beslut om exakt vilka insatser de har rätt till.

Sveriges Kommuner och Landsting var kritiskt till förslaget redan när det presenterades. Nu har de kommit med ett yttrande där förslaget döms ut helt.
  Förslaget innebär alldeles för mycket statlig detaljstyrning av kommunernas verksamhet, och Socialstyrelsen har inte ens rätt att besluta om en så stor förändring, anser SKL.

Vidare tycker SKL att underlaget är bristfälligt och konsekvenserna inte tillräckligt utredda. Och det är osäkert om det verkligen leder till förbättring för de äldre som berörs. Det är bättre att ändra arbetssätt och förhållningssätt hos dem som leder och arbetar i äldreomsorgen, och det är ett arbete som redan pågår, påpekar SKL.
  Om förslaget går igenom måste staten betala de ökade kostnaderna, anser SKL. Dessa har Socialstyrelsen beräknat till mellan 4 och 13 miljarder kronor.