Inom kort väntas riksdagen rösta om att godkänna en fördragsändring i EU om att inrätta ESM (en stabilitetsmekanism med en fond som kan låna ut pengar till euroländer i kris. Kritiker menar att lånevillkoren kan kränka fackliga rättigheter och hota den sociala välfärden).
  I ett brev till finansutskottet uppmanar LO riksdagen att skjuta på beslutet till i höst.

LO tycker att riksdagen bör ta god tid på sig att analysera hur ESM påverkar mänskliga och fackliga rättigheter. Den politiska osäkerheten i Europa talar också enligt LO för att det kommer att dröja innan alla EU–länder har fattat beslut om ESM, det finns alltså tid även för Sverige att avvakta med sitt beslut.
  LO hänvisar bland annat till att i Estland kommer konstitutionsdomstolen att pröva om ESM är förenligt med landets konstitution. I Irland ska en folkomröstning hållas. Frankrike har valt en ny president som tycker att EU måste ändra inriktning på krispolitiken och i Tyskland vill oppositionen ha en omförhandling av EU:s finanspakt.
  LO menar att i det läget skulle det vara möjligt för Sverige att ta upp en diskussion om en bättre balans mellan EU:s ekonomiska friheter och arbetstagarnas grundläggande rättigheter.
  Europafacket kräver ett socialt protokoll som slår fast att arbetstagarnas rättigheter går före i de fall de kommer i konflikt med de ekonomiska friheterna.
  ”LO är av uppfattningen att även om det av tidsskäl är svårt att få till stånd ett socialt protokoll i samband med denna fördragsändring, behöver det finnas en uttalad plan för hur detta ska åstadkommas. Detta är viktigt för att upprätthålla ett brett stöd för EU–samarbetet”, avslutas brevet till finansutskottet.

 Carl B Hamilton (FP).Carl B Hamilton.

Carl B Hamilton, ledamot av finansutskottet och ordförande i riksdagens EU–nämnd samt talesperson för Folkpartiet när det gäller ekonomisk politik reagerade surt på brevet.
  I ett mejl till LO:s ordförande Wanja Lundby–Wedin skriver han som svar ”Hej. Tråkigt att LO intar en så uppenbart populistisk och oansvarig hållning i denna för Europa och europasamarbetet mycket svåra tid. Vänligen Carl.”
  Kommunalarbetaren frågade Carl B Hamilton på vad sätt han tycker att LO med sitt brev är populistiskt och oansvarigt.
  – Därför att det är väldigt bråttom med att vi vidtar åtgärder på EU–nivå för att få på plats regelverk, kontroll och stabilitet i Europa. Då tycker LO att vi ska kasta grus i maskineriet. Det är populism att inte våga ta beslut. I kristider testas beslutsförheten.
  Så du delar inte LO:s uppfattning att det osäkra politiska och juridiska läget i många EU–länder ger utrymme också för Sverige att noga analysera hur ESM påverkar mänskliga och fackliga rättigheter?
  – Inte alls. Det är ju på grund av det osäkra läget i EU som vi behöver ett snabbt beslut i Sveriges riksdag om att ESM ska inrättas.
  Hur ser du på LO:s önskan om en diskussion om hur de fackliga rättigheterna ska garanteras, exempelvis i ett socialt protokoll i anslutning till fördraget.
  – Jag tror inte att LO har tänkt igenom konsekvenserna av sitt krav. EU styrs av en majoritet med konservativa regeringar. De vill inte se en förändring åt det håll LO föreslår. Skulle dessa regeringar gå med på att diskutera fackliga rättigheter i EU är risken stor att slutresultatet blir sämre än i dag sett med LO:s ögon.
  Du är ju själv företrädare för ett borgerligt regeringsparti. Vad tycker du att den svenska regeringen ska göra för de fackliga rättigheterna i Europa.
  – inget alls, de fackliga rättigheterna finns redan med i EU:s fördrag. Facken borde bli bättre på att upplysa om vad som faktiskt står i fördraget.
  Men LO menar att EU–domstolen i flera domar har låtit de ekonomiska friheterna gå före de fackliga rättigheterna, exempelvis i Lavalmålet?
  – Det är riktigt att domstolen i några domar har dömt på ett sätt som facket inte gillar. Men det kan inte vara argument för att öppna upp för en diskussion om ett socialt protokoll.
  Så du tycker att det är bra som det är med hur de fackliga rättigheterna respekteras i EU–rätten?
  – De fackliga rättigheterna nämns redan i fördraget. Det kan bli sämre villkor om de konservativa regeringarna får bestämma. LO glömmer att det inte är socialdemokrater som styr EU.
  Säger du detta därför att du inte vill riskera att de fackliga rättigheterna försämras, eller för att du inte tycker att ett socialt protokoll behövs?
  – Därför att ett socialt protokoll inte behövs. Vi har en bra balans mellan EU:s ekonomiska friheter och de fackliga rättigheterna tycker jag.