Av alla Kommunals medlemmar har ungefär 26 procent utländsk bakgrund. Men en försvinnande liten del av dem lyckas ta sig upp i den fackliga hierarkin. Detta trots att utrikes födda arbetare som bott i Sverige i mer än tio år har en något högre organisationsgrad än arbetare födda i Sverige.
  Ny statistik visar också att utrikesfödda utanför Norden har förtroendeuppdrag lika ofta eller oftare än svenskfödda medlemmar. Men de har då förtroendeposter på en lägre nivå.

 Anders BergströmAnders Bergström.
Foto: Fredrik Sandin Carlsson

Ingen av Kommunals 13 avdelningsordföranden är född utomlands. En av dem har en utlandsfödd förälder (från Finland). Av de 135 ledamöter som sitter i avdelningarnas styrelser har 13 utländsk bakgrund, 5 av dem har utomnordisk bakgrund.
  – Det är inte en acceptabel nivå, men det är verkligheten. Jag tror att det finns en väldig konservatism inom fackföreningsrörelsen. För att bli vald ska man ha varit förtroendevald länge och vara väl känd bland medlemmarna lokalt även om den bäst lämpade kanske inte alltid är den som jobbat längst, säger Anders Bergström, tredje vice ordförande i Kommunal.

Enligt Kommunals riktlinjer ska de förtroendevalda spegla hela medlemskåren.
  Vid rekrytering av styrelseledamöter är detta en viktig fråga, slår förbundets handlingsplan fast.
  – Vi har arbetat med program och kartläggningar för att få utrikesfödda att ta fackliga uppdrag och på en lägre nivå har det börjat slå igenom. Förhoppningsvis slår det igenom högre upp på lite sikt. Även om jag inte tycker att det är bra att det tar så lång tid.
  I Kommunals ledning på fyra personer är avtalssekreterare Lenita Granlund född i Finland. I Kommunals förbundsstyrelse sitter 13 personer (sex av dem valdes in 2010). En av de 13 har bakgrund i ett annat nordiskt land och en annan i ett land utanför Norden.

Organisationsgrad (2011)

Arbetare födda i Sverige: 70 procent
Födda utrikes: 64 procent
Födda utanför Norden: 61 procent
Födda i Norden: 82 procent
Utrikesfödda, bott i Sverige mer än 10 år: 71 procent
Utrikesfödda, bott i Sverige mindre än 10 år: 44 procent

”Vid första anblicken kan det verka som att utlandsfödda har lägre organisationsgrad, men jag vill hävda att det är tvärtom, att de är mer organiserade än människor födda i Sverige. Det är snarast ett mått på när människor blir etablerade på arbetsmarknaden” säger Mats Larsson, utredare på LO.

Andel LO-medlemmar med förtroendeuppdrag (2011)

Samtliga: 14 procent
Födda i Sverige: 14 procent
Samtliga utrikesfödda: 17 procent
Övriga Norden: 12 procent
Utrikesfödda utanför Norden: 18 procent
(Siffrorna är osäkra, felmarginalen hamnar kring +/- 3 procentenheter)

Tidigare statistik har visat att det skiljer mycket mellan andelen utrikesfödda kvinnor och utrikesfödda män som har förtroendeuppdrag, männen har det i betydligt större omfattning.
  Den statistik som KA tagit del av för 2011 är inte uppdelad på kön.
  ”Det ger ändå en indikation om att födelseland inte påverkar om du har en förtroendepost eller inte. Hypotesen är att man kanske tror att utrikesfödda skulle ha förtroendeposter i mindre utsträckning, men det stämmer alltså inte” säger Mats Larsson, utredare på LO.

Inom Kommunal: runt 26 procent av medlemmarna har utrikes bakgrund (siffror från första kvartalet 2011)
Alla uppgifter från LO:s utredare.