SVAR: En facklig förtroendeman är utsedd av en arbetstagarorganisation och ska företräda de anställda på arbetsplatsen. Det vanliga är att den fackliga företroendemannen är anställd hos samma arbetsgivare som de anställda han eller hon ska företräda. Den person du beskriver som ombud har troligen ett sådant fackligt förtroendeuppdrag.
  I uppdraget ingår att ta till vara arbetstagarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Det finns en särskild lag, förtroendemannalagen, som bland annat ger fackliga förtroendemän skydd mot att arbetsgivaren ger dem sämre anställningsvillkor på grund av deras uppdrag. En facklig förtroendeman ska alltså kunna utföra sitt uppdrag utan att behöva vara rädd för repressalier från sin arbetsgivare.
  Du skriver att du blev kränkt och tvingades sluta, samt att det har gått två år. Om detta inneburit ett brott mot någon arbetsrättslig lagstiftning är det, på grund av de korta tidsfristerna inom arbetsrätten, tyvärr för sent att driva ditt ärende. Inför framtiden vill jag ge dig rådet att snarast vända dig till din avdelning om du tycker att du inte får gehör från sektionen.