SVAR: 1 januari 2012 införde regeringen en ny sorts sjukpenning, som kallas sjukpenning i särskilda fall. Den ges till den som utförsäkrats efter att ha haft tidsbegränsad sjukersättning under högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut, men där det inte går att få vanlig sjukpenning. Detta på grund av att man inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller får en sjukpenning utifrån en mycket låg SGI. Den särskilda sjukpenningen är alltså väldigt riktad till en viss grupp av försäkrade. Det krävs även att Försäkringskassan bedömt att övriga förutsättningar för rätt till sjukpenning är uppfyllda, det vill säga att arbetsförmågan bedöms nedsatt i förhållande till arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Vidare är denna ersättning mycket låg, med nivåer strax under 5 000 kronor i månaden före skatt vid heltidssjukskrivning.  SGI:n måste då vara under detta belopp för att ersättningen ska bli möjlig att få.
  Utifrån ditt brev tror jag inte denna sjukpenningform är möjlig för dig, då Försäkringskassan verkar bedöma att du har hel arbetsförmåga. Det framgår inte heller om du saknar en SGI eller om den är mycket låg. Mitt råd är trots detta att du ändå tar kontakt med Försäkringskassan och ber om myndighetens uppfattning om du har rätt till sjukpenning i särskilda fall.