Regeringspartierna och oppositionen är överens om att strejkrätten inte är en fråga som ska regleras på EU–nivå.
  Partierna tycker därför att kommissionens förslag om Monti ll bryter mot subsidiaritetsprincipen, en princip inom EU som säger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, i första hand i medlemsländerna och först om detta inte är lämpligt på EU–nivå.
  De rödgröna partierna har redan framfört kritik mot innehållet i kommissionens förslag som de anser strider mot den svenska modellen där facken har fri förhandlingsrätt och möjlighet att ta till konflikt om så krävs för att försöka få igenom sina krav.

Strejkrätten är inskriven i den svenska grundlagen. Den finns också med som en del av Europarådets konvention för de mänskliga rättigheterna samt i de grundläggande konventioner som FN–organet ILO har för en fri arbetsmarknad.
  De fackliga organisationerna i Sverige liksom Europafacket är starkt emot förslaget om Monti ll.
  Även regeringen är tveksam till kommissionens förslag. I en promemoria skriver regeringen att deras ”ambition är att utveckla en bred samsyn mellan regering, riksdag och arbetsmarknadens parter i de frågor som förslaget aktualiserar. En mer detaljerad ståndpunkt kommer att utarbetas i ljuset av samråd med riksdagen och arbetsmarknadens parter.

Regeringens utgångspunkt i förhandlingarna är att eventuella EU-regler på området måste vara möjliga att förena med den svenska arbetsmarknadsmodellen.
  Förslaget syftar till att klargöra gällande rättsläge. Att döma av de första reaktionerna på förslaget från företrädare för arbetsmarknadens parter, kan det ifrågasättas om förslaget leder till det klargörande som eftersträvats.”
  Nu blir lösningen i riksdagen att på formella grunder säga nej till förslaget, vilket regeringen inte har något emot. Med stor sannolikhet kommer det danska parlamentet att fatta ett liknande beslut.  Liknande diskussioner förs i Tyskland, Österrike och Storbritannien.
  Kommissionen måste ta tillbaka sitt förslag om minst nio nationella parlament anser att det strider mot subsidiaritetsprincipen.

EU-kommissionens förslag 

Monti ll är ett förslag om en förordning, som automatiskt börjar gälla i alla medlemsländer utan beslut på nationell nivå.
Kommissionen förslår att strejkrätten ska begränsas så att den bara tillåts om domstolar finner att aktionen är rimlig och väl avvägd utan att i onödan begränsa kapitalets grundläggande rätt att fritt röra sig över gränserna mellan EU–länderna.