En av de saker som föreslås är att förenkla rutinerna för vård av sjukt barn. Idag ska föräldrar först anmäla, sedan skaffa ett intyg från förskola eller skola, därefter ansöka om pengar. Det bör räcka med att bara ansöka om pengar, tycker Försäkringskassan.
  – Dagisintyget har en mycket begränsad betydelse för att stävja fusk. Andra sätt är effektivare, till exempel kontakter med arbetsgivare, sa Dan Eliasson när förslagen presenterades.

Ett annat av förslagen är att graviditetspenningen för den som har ett fysiskt påfrestande arbete ersätts med en generell graviditetspenning. Alla skulle få rätt att ta ut 40 ersättningsdagar från två månader före beräknad förlossning.
  Det här skulle innebära en liten försämring för dem som idag kan få ersättningen, eftersom de idag kan ta ut 50 ersättningsdagar.

Det är regeringen som gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda vad som kan förenklas. Men det betyder inte att automatiskt att alla förslag kommer att bli verklighet. Det blir riksdag och regering som får avgöra.
  Men om politikerna gillar förslagen kan de genomföras snabbt, de flesta redan nästa år.
  Det som kan ta längre tid är sammanslagningen av bostadsstöden. Där har inte Försäkringskassan skrivit ett färdigt lagförslag, utan bara en skiss.

Några av förslagen från Försäkringskassan

Föräldrar
• Föräldrar ska inte behöva först anmäla vård av sjukt barn, och sedan ansöka om pengar. En ansökan ska räcka. Intygen från förskola och skola avskaffas.
• Ta bort anmälningskravet för flerbarnstillägg när ett barn fyllt 16 år.
• Inför en generell graviditetspenning som alla kan få två månader före beräknad förlossning. 40 dagar med ersättning kan betalas ut. Denna skulle ersätta den graviditetspenning som man idag kan få om man har fysiskt påfrestande arbete.
Graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön behålls.
• Ungdomar ska få tjäna eller ärva upp till 58000 kronor utan att underhållsstödet påverkas. Idag är gränsen 48000 kronor.

Sjuka
• Den som inte har en anställning får en vecka på sig att anmäla sjukdom.
Kravet på ny ansökan efter ett år tas bort.
Reglerna för rehabiliteringspenning förenklas.

Assistansersättning
• Funktionshindrades rätt till assistans ska beräknas per år istället för per halvår. Då ökar möjligheterna att fördela timmarna över året, eftersom behoven kan variera efter årstid.

Bostad
•Bostadsbidrag och bostadstillägg slås ihop till ett förenklat bostadsbidrag. Beräknas enligt schabloner istället för faktisk kostnad. Snabbare avstämning mot faktisk inkomst, så man inte hinner bli skyldig så mycket pengar om inkomsten ökar.

Närståendepenning
•Ta bort kravet på anmälan. Ansökan ska räcka.
Om en förälder är på sjukhus med ett barn, kan den andra föräldern få ersättning för att ta hand om de friska barnen.

Arbetsskadeförsäkringen
• Inga förslag på ändringar, eftersom den utreds på annat håll.