Avsikten med vårt etiska arbete är att människor ska ha skäliga löner och bra arbetsvillkor. Det vinarbetaren Nidia Araya beskriver i sin debattartikel (KA-debatt 21/3) är precis motsatsen. Eftersom Systembolaget inte handlar direkt av vinproducenterna utan av leverantörer är detta en utmaning. 
  Vi vill poängtera att Systembolagets mål är att en uppnå en positiv, varaktig förändring gällande arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och korruption. För att det ska lyckas krävs ett nära samarbete med våra svenska leverantörer – men också med vinproducenterna.

Precis som artikelförfattarna beskriver finns det inom jordbruksnäringen allvarliga problem med arbetsvillkoren. Därför inledde vi 2008 ett arbete med en hållbar leverantörskedja tillsammans med de fem nordiska alkoholmonopolen. Tillsammans utarbetade vi en femårsplan med målet att 2013 säkra en leverantörskedja som tar väl hand om både människor och miljö.
  Hörnstenar i det nordiska samarbetet är CSR-utbildning för leverantörskedjan, gemensam uppförandekod, dialog med intressenter och tredjeparts kontroller i kombination med självskattningsformulär. Arbetstagarna är indirekt delaktiga genom att uppförandekoden utgår från bland annat ILO (International Labour Organization). Utöver det hålls intressentdialoger att med fackföreningar och producenter.

Systembolaget undersöker möjligheten att kunna samarbeta med fackföreningar på ett internationellt plan. Dialog pågår med olika fackföreningar. Vi vill understryka att fackföreningsfrihet är ett krav i Systembolagets uppförandekod och vi nedprioriterar inte på något sätt att involvera fackföreningar i vårt arbete. Vi välkomnar alla konkreta förslag på hur vi kan involvera arbetstagarna ytterligare på ett globalt plan.
  Systembolaget har valt att ansluta sig till BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) eftersom vi har över 3000 producenter i leverantörskedjan – därmed är det viktigt att använda sig av en internationellt utarbetad och vedertagen uppförandekod. BSCI uppförandekod grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s deklarationer – vilket för oss är centralt.

BSCI håller för närvarande på att se över uppförandekoden och i det arbetet är fackföreningar och NGO:s välkomna att komma med synpunkter. BSCI anordnar också intressentdialoger med fackföreningar och NGO:s. En sådan dialog genomfördes i Stockholm och då medverkade bland annat Afrikagrupperna.
  Vårt etiska arbete befinner sig i ständig utveckling och vi förbättrar oss hela tiden i nära samarbete med våra leverantörer och andra intressenter.

Nina Johansson och Lena Rogeman,
ansvariga för det sociala, etiska och
miljömässiga arbetet på Systembolaget