1. Vad blir det viktigaste för dig att driva som LO:s ordförande?
  – Det går inte att lyfta fram en enstaka fråga som den viktigaste. Det finns många: arbete åt alla, trygg arbetsmiljö och rättvisa löner till exempel. Enigheten och känslan av äkta kamratskap mellan LO-förbunden måste stärkas. Det måste skapas en genuin samsyn på hur lönebildningen i Sverige ska fungera, som förenar respekt för den internationellt konkurrensutsatta industrins villkor med en möjlighet att göra nödvändiga relativlöneförändringar t.ex. till förmån för oskäligt lågavlönade kvinnor.

 Jan-Henrik Sandberg.Jan-Henrik Sandberg.

2. Hur ser du på LO:s roll framöver?


  – Om LO lyckas med att skapa en äkta enighet kommer organisationens röst att bli än mer stark och respekterad. LO måste genom opinionsbildning ta större plats i samhällsdebatten och gärna komma med egna politiska förslag. På det lokala planet måste LO samordna förbunden så att de kan hjälpa varandra mer med att öka den fackliga närvaron på arbetsplatserna.

3. Ska LO jobba mer ihop med tjänstemännen i framtiden?
  – Ja, det är helt nödvändigt. Arbetare och tjänstemän har mycket gemensamt i sina löntagarroller. Många tjänstemannafack ökar nu sitt medlemsantal, något som vi inom LO bara ska vara glada över, förutsatt att de inte försöker knycka våra medlemmar förstås. Ju bredare och mer förtroendefullt samarbete vi kan ha med tjänstemannafacken, desto bättre förutsättningar får vi att stärka LO-förbundens medlemmar. Arbetsgivarna samordnar sig stenhårt; löntagarna har inte råd att gå i otakt med varandra.

4. Hur ska LO samordna förhandlingar i framtiden, branschvis eller enat med alla förbund?
  – Det blir rimligen, liksom nu, en blandning av olika modeller; man får laga efter läge. Det viktiga är att enighet kan upprätthållas.

5. Vad kan LO göra för att minska löneskillnaderna mellan mans– och kvinnodominerade yrkesgrupper?
  – Att i avtalsrörelserna driva jämställdhetspotter i enlighet med 2007 års konstruktion är en bra utgångspunkt. Denna konstruktion bör dock vidareutvecklas med en tydlig styrning så att just de som är oskäligt eftersatta gynnas. En tydlig redovisning av pottens fördelning bör också göras. Det är inte rimligt att vissa avtalsområden ska skicka pengar ”in blanco” till andra utan att veta hur mottagarna konkret planerar att använda slantarna och utan att i efterhand få redovisat för sig hur det gick.

6. Hur vill du som LO–ordförande agera för att öka anställningstryggheten för alla dem med tidsbegränsade anställningar?
  – Parterna på arbetsmarknaden måste komma överens om att föra in regler i kollektivavtalen som minskar den otrygghet som är förknippad med tidsbegränsade anställningar. Det är som bekant ett av LO-samordningens krav i den nu pågående avtalsrörelsen.

7. Tänker du som LO:s ordförande ta plats i Socialdemokraternas verkställande utskott? Om ja, motivera varför.
  – LO:s samverkan med det socialdemokratiska partiet är viktig. Om möjligheten erbjuds tar jag vara på den. LO:s nuvarande ordförande har plats i partiets VU och jag ser ingen anledning att ifrågasätta den ordningen, inte heller efter det att en ny LO-ordförande valts.

8. Europafackets ledning manar till strid mot nedskärningarna i EU–länderna och säger nej till eurozonpakten som innebär att kommissionen får makt att tvinga på euroländerna lönesänkningar. Bör LO mot bakgrund av den kritiken säga nej till att Sverige ansluter sig till denna pakt?
  –  Nej, men det måste till helt andra framåtsyftande åtgärder för att komma tillrätta med problemen. LO har nyligen fört fram sin syn på dessa frågor.

9. Beskriv dig själv med tre ord.
  – Envis, analytisk och påhittig.