1. Vad blir det viktigaste för dig att driva som LO:s ordförande?
  – Jag vill arbeta för bättre villkor som fungerar för människor i det 24-timmarssamhälle som vi alltmer lever i idag. Vi måste få bukt med de problem som den slimmade, prispressade arbetsmarknaden leder till och som inte minst drabbar ungdomar. Vi måste se till så att alla unga får så många chanser som det krävs. Därför ska vi göra tvärtom mot dagens regering och skapa en bättre gymnasieskola och fler komvuxplatser. Sedan handlar det om att ge fler en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

Tobias Baudin.Tobias Baudin.

2. Hur ser du på LO:s roll framöver?


  – LO måste bli mer politiskt. Idag är det fördel arbetsgivaren. Det talas om sänkta ungdomslöner, om att jobba till 75 år. Vem talar om sms-jobben? Om de många kvinnor som har otrygga anställningar, om dem som skadas på jobbet, om delade arbetspass som omöjliggör heltidsjobb om inte barnomsorgen har öppet längre? Många av de här frågorna avgörs inte i fackliga förhandlingar utan av politiker. Då måste LO vara där och driva på politikerna, bilda opinion för bättre jobb och villkor.

3. Ska LO jobba mer ihop med tjänstemännen i framtiden?
  – För att på riktigt kunna utmana motparten och på sikt ta tillbaka taktpinnen över samhällsdebatten från arbetsgivarna vore det en fördel om LO i framtiden kunde samarbeta med exempelvis TCO i vissa frågor. Det finns frågor som är viktiga oavsett om du arbetar på ett bygge, äldreboende eller om du sitter som tjänsteman på ett kontor. Kan vi nå den bredden och fokusera på några frågor att bilda opinion i så kan det bli riktigt framgångsrikt.

4. Hur ska LO samordna förhandlingar i framtiden, branschvis eller enat med alla förbund?
  – LO har sin styrka i att det är en organisation med 14 förbund vilka företräder 1,5 miljoner medlemmar. Vi blir då många till antalet och når en bredd. Men samordningen måste skötas aktivt och löpande, inte bara i avtalsrörelsen. När vi sedan sätter oss ner alla 14 förbund i de samordnande förhandlingarna ska vi vara överens om vad vi tycker är allra viktigast just nu för LO:s medlemmar. Det här måste LO bli mycket bättre på och det vill jag jobba för.

5. Vad kan LO göra för att minska löneskillnaderna mellan mans– och kvinnodominerade yrkesgrupper?
  – Kvinnor och män ska ha jämställda löner. Lika lön för likvärdigt arbete ska gälla. Vi måste jobba på många sätt med detta. Vi måste öka jämställdheten i samhället, och för det måste vi jobba både fackligt och politiskt. Blir vi inte ense om en modell i det arbetet så får vi hitta nya modeller och verktyg för att nå målet. Chansen att nå bättre resultat ökar om vi håller ihop. Mitt mål är att hitta sätt att öka jämställdheten som vi kan enas om alla 14 förbund.

6. Hur vill du som LO–ordförande agera för att öka anställningstryggheten för alla dem med tidsbegränsade anställningar?
  – Arbetsgivare ska inte kunna stapla otrygga anställningar på varandra år ut och år in, det skapar helt orimliga villkor för de anställda. Människor måste kunna planera sina liv. Därför driver vi i avtalsrörelsen krav på ett tak för de tidsbegränsade anställningarna på max två år. Så borde vi kunna lösa det, men går arbetsgivarna inte med på det i förhandlingar så kommer jag som LO-ordförande att driva på för ändringar i lagstiftningen.
 
7. Tänker du som LO:s ordförande ta plats i Socialdemokraternas verkställande utskott? Om ja, motivera varför.
  – Ja. Vi ser ju att LO-förbundens medlemmars vardag påverkas minst lika mycket av lagar och regler som av de avtal vi träffar på arbetsmarknaden. Ska man påverka lagar och regler måste man först påverka politiken. Därför tycker jag att LO:s ordförande ska sitta i Socialdemokraternas VU. Socialdemokraterna är det parti som ligger allra närmast LO värderingsmässigt och vars politik bäst kommer att gynna LO-medlemmarna på lång sikt.
 
8. Europafackets ledning manar till strid mot nedskärningarna i EU–länderna och säger nej till eurozonpakten som innebär att kommissionen får makt att tvinga på euroländerna lönesänkningar. Bör LO mot bakgrund av den kritiken säga nej till att Sverige ansluter sig till denna pakt?
  – Det är bättre att säga ja till en möjlighet att påverka än att säga nej och stå utanför. Jag kan inte se att Sverige binds av paktens regler eller att detta skulle vara ett sätt att bakvägen binda oss till ett medlemskap i valutaunionen. Förutsatt att våra regler för kollektivavtal och annat som gäller på den svenska arbetsmarknaden skyddas så ser jag inga problem att medverka i europakten.

9. Beskriv dig själv med tre ord.
  – Resultatinriktad, orädd och uthållig