Siffrorna kommer från en undersökning som LO har gjort genom Novus Opinion. Tusen personer har svarat på frågor om familjepolitik och föräldraledighet.
  Fyra av tio tycker att pappor ska vara föräldralediga minst sex månader. Så tycker både arbetare och tjänstemän. Ändå ser det inte ut så i verkligheten. Män uppfattar oftare än kvinnor att arbetsgivare är negativa till att män är föräldralediga eller jobbar deltid. Samma känsla är ännu vanligare bland arbetare än bland tjänstemän.

LO anser av den orsaken att antalet öronmärkta pappamånader ska utökas till fyra, istället för de två som gäller idag. Vid ett seminarium berättar Ulla Lindqvist att det är ett första steg att ta mot en tredelad föräldraförsäkring, vilket innebär varsin del till mamman och pappan och en tredje del att dela som man vill. Men på sikt är målet en helt individuell föräldraförsäkring, alltså att föräldrar inte ska kunna överlåta sin del till den andra föräldern.
  – Det är själva syftet, säger Ulla Lindqvist.

Hon debatterar frågan med S-kvinnors ordförande Lena Sommestad och Sakarias Winberg från kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp. KD:s förslag handlar om att föräldrar som väljer bort förskolan ska kunna få betalt för att vara hemma med egna barn. Utan att behöva ta emot andras barn. KD anser också att föräldrar ska få dela på föräldraledigheten som de själva vill.
  – Vårt förslag är neutralt, pappor kan ta ut hela föräldraledigheten, säger Winberg.

Sommestad menar dock att KD:s förslag kan göra att kvinnor helt tappar kontakten med arbetsmarknaden. Hon tycker dessutom att förskolan är lika viktig för barnen som för föräldrarna, den är inget man ska kunna vara utan.
  Forskaren Tommy Ferrarini bemöter också KD:s förslag genom att jämföra med exempelvis Tyskland och Italien, där traditionell familjepolitik lett till att barnafödandet sjunkit.

Förutom fler pappamånader föreslår LO följande för ett mer jämställt arbetsliv och familjeliv:
– en skärpning av kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
– rätt till heltidsjobb.
– begränsad rätt att anställa för visstid.
– en utvecklig av TCO:s förslag om ”barndagar” så föräldrar kan dela på deltidsarbete. Vardera förälder kan använda 45 dagar var för att förkorta arbetstider, med full SGI (sjukpenninggrundande inkomst).

Samma dag (7 mars) presenterar Inspektionen för socialförsäkringen en rapport som visar att jämställdhetsbonusen som infördes 2008 inte har haft någon effekt på uttaget av föräldrapenning. Rapportens författare menar att fler reserverade månader till pappan är den reform som har störst effekt för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet.
  När två öronmärkta pappamånader infördes 2002 blev det vanligt att pappor också tog ut två månader istället för en. Dock påverkades inte pappor med låg utbildning och låg lön särskilt mycket av den andra månaden. Pappor med högre inkomst tar oftare ut två månader.

Deltidsarbete 

- Varannan kvinna inom LO arbetar deltid.
- 23 procent av kvinnorna inom arbetaryrken är tidsbegränsat anställda. Bland ej fackligt anslutna kvinnor är andelen 46 procent.
Källa: LO

Fem procent vill att kvinnan är hemma med barnen

Undersökningen visar också att ingen av de tillfrågade tycker att kvinnan ska jobba heltid medan mannen jobbar deltid. Eller att kvinnan ska jobba och mannen är hemma med barnen i förskoleålder. Fem procent tycker däremot det motsatta – att mannen ska jobba och kvinnan ska vara hemma med barnen.
73 procent skulle vilja jobba kortare tid för att kunna hämta sina barn tidigare på dagis, medan 19 procent tycker att barnen ska vara på förskolan tills arbetsdagen är slut.