– Vi har stöd i diskrimineringslagstiftningen om att de ska behandlas på precis samma sätt. De ska lönesättas på samma sätt. Men vissa gör ju så att arbetsgivaren ensidigt sätter deras löner. Det är väldigt olika i olika delar av landet, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Bilden är splittrad. Visstidsanställda
har lägre löner än tillsvidareanställda, svarar 45 procent av de fackliga sektionerna i Kommunalarbetarens enkätundersökning. Samtidigt behandlades inte visstidsanställda annorlunda lönemässigt avtalsåret 2011, säger nära två tredjedelar av sektionerna.

Att visstidsanställda tjänar mindre kan säkert till stor del förklaras med kortare erfarenhet och lägre utbildningsnivå. Men en faktor är också att Kommunal inte alltid kan eller får förhandla för sina vikarier och visstidare. Många arbetsgivare hänvisar till det centrala avtalet, visar KA:s undersökning.

I årets avtalsrörelse vill Kommunal ha in en skrivning om att alla oavsett anställningsform ska få del av löneökningarna. Avtalssekreterare Lenita Granlund misstänker att många vikarier diskrimineras och tycker att det finns anledning för Kommunal att vara självkritiskt:
– Eftersom det i centrala avtalet inte finns stöd att förhandla för visstidsanställda, så nöjer vi oss med det många gånger. Vi har inte varit riktigt bra på det här, det måste man erkänna. Och det är därför vi har det som en av huvudfrågorna i avtalsrörelsen, säger Lenita Granlund.

Avtal och lag

Kommunals löneavtal med SKL 2010-2012: ”Utrymmet som fastställs vid löneöversynstillfället utgörs av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön /?/.”
Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning: ”En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tillämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstag-are i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning.”