SVAR: Dina lasdagar, det vill säga din anställningstid, försvinner inte. Men lasdagar har olika betydelse beroende på situation. När du varit vikarie i två  år, 720 dagar,  under en femårsperiod blir du tillsvidareanställd. Femårsperioden skjuts hela tiden framåt, så du kan förlora inarbetade dagar men få nya när du vikarierar igen. Du får även företrädesrätt till återanställning om du varit anställd minst 12 månader under de senaste tre åren. Även företrädesrätten kan försvinna om du inte arbetar. Vänd dig till din sektion som kan förklara detta på ett tydligare sätt och svara på dina följdfrågor.