– Ojämlikheten i hälsa ökar hos den svenska befolkningen. Boken beskriver varför vissa samhällsgrupper har sämre hälsa och livslängd än andra.  Det är den första större sammanställningen av svensk forskning på området.

Vad har ni kommit fram till?
– Social position* spelar stor roll för hälsan. Allt från muskelvärk till hjärt- och kärlsjukdomar påverkas av den. Det blir tydligt om man studerar förändringen av förväntad livslängd bland olika samhällsgrupper. Personer med enbart förgymnasial utbildning förväntas leva fyra till fem år kortare än de med universitetsutbildning. Skillnaden har mer än fördubblats sedan slutet av 80-talet.

Vad beror det på?
– Människor med lägre social position har i allmänhet en mindre hälsosam livsstil. De röker mer, motionerar mindre och äter sämre. Dåliga arbetsförhållanden påverkar också hälsan negativt. Det finns inget enkelt svar på frågan, utan det är många faktorer som spelar in. Klart är att det finns skillnader i hälsa mellan sociala klasser, och att de skillnaderna ökar när samhället blir mindre jämlikt.

Vad går det att göra för att minska skillnaderna?
– Utbildning är mycket viktig för hälsan. Därför är det viktigt att alla barn får förutsättningar till en bra utbildning. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för arbeten med bra arbetsförhållanden.

*Social position påverkas av klasstillhörighet, utbildningsnivå, inkomst, kön och etnicitet.

Den orättvisa hälsan

Redaktörer för boken är docent Mikael Rostila och docent Susanna Toivanen, båda sociologer och verksamma som forskare vid CHESS, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Den orättvisa hälsan är skriven av ett stort antal forskare och experter inom området.