Det är brister i handläggningen som gör att stadsdelsnämnderna inte har kontroll över vårdinsatserna som de äldre beviljats. Bristerna finns både hos nämnderna och i utförarnas dokumentation. Dessutom finns det brister i hur samarbetet mellan kommun och utförare fungerar bland annat när det gäller hur MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) arbetar. Revisorerna påpekar också att det är stadsdelsnämnderna som är ansvariga för att de som fått plats i privata särskilda boenden får god vård.  Nämnderna måste därför skriva avtal så att de kan få tillräcklig insyn.
Senast den 10 april ska stadsdelsnämnderna svara på kritiken.