SVAR: Du beskriver en direkt hälsovådlig arbetsmiljö och ni som arbetar i privata hem är inte undantagna från vare sig arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta gäller oavsett om ni är anställda av brukaren själv eller av kommunen. Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren se till att det finns tillräcklig utrustning för arbetet och att den är tillfredsställande ur skyddssynpunkt. Vidare ska personlig skyddsutrustning användas när det finns risk för överkänslighet mot ett ämne, allergiska reaktioner, smitta eller infektion som inte kan förebyggas på annat sätt och när de hygieniska förhållandena i övrigt kräver det.
Om arbetsmiljön är riskfylld kan skyddsombudet agera. En möjlighet är att stänga arbetsplatsen, men då krävs att det föreligger ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”.  Det ska alltså handla om överhängande fara, så det räcker inte med att det finns en risk för skada på längre sikt. Min bedömning är att det är tveksamt om de brister i arbetsmiljön du beskriver når upp till ”överhängande fara”.
I stället bör arbetsmiljölagen användas: om skyddsombudet anser att arbetsmiljön är otillfredsställande är första steget att vända sig till arbetsgiv­aren och begära åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Om inget händer kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud. Om arbete utförs i hemmet ska Arbetsmiljöverket göra inspektionsbesök bara om arbetstagaren eller arbetsgivaren begär det eller om det finns någon annan särskild anledning till det. Tala med ditt skyddsombud igen!