SVAR: Försäkringskassan har helt nekat dig sjukpenning, men kravet på att du måste ha en betydande funktionsnedsättning gäller bara för hel sjukpenning. Söker du fjärdedels, halv eller tre fjärdedels sjukpenning kan kassan inte uppställa ett sådant krav. Planerar du att överklaga beslutet till domstol tycker jag du ska be din läkare förtydliga hur dina besvär, utöver vad denne redan skrivit, nedsätter din arbetsförmåga mot arbeten på den reguljära arbetsmarknaden.
Dina besvär har kanske också samband med ditt tidigare arbete som kock och kokerska. Jag föreslår därför att du ut­över sjukpenning ansöker om arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Bedöms du ha en arbetsskada har du rätt till ekonomisk ersättning för din inkomstförlust, en prövning som brukar vara lättare att få igenom än en sjukpenningprövning. Du får också en hög­re ersättning än vid sjukpenning. Be förbundet om hjälp och överväg att kontakta en yrkes-och miljömedicinsk klinik vid närmaste universitetssjukhus, som efter remiss av din läkare kan utreda om dina besvär beror på arbetet eller inte.
Du har ingen möjlighet att få ersättning från ditt fackförbund för att du har svårare att få arbete. Däremot kan ditt förbund bevilja dig rättshjälp, vilket innebär att en jurist på LO-TCO Rättsskydd driver ditt sjukpenningärende vidare i domstol.