SVAR: Enligt semesterlagens huvudregel tjänas semester in under intjänandeåret som löper från 1 april till 31 mars. Semestern tas sedan ut under det därpå följande semesteråret, som löper från 1 april till och med 31 mars. Semesterlagen är en skyddslagstiftning för arbetstagaren och lagen är tvingande till arbetstagarens förmån. Ett avtal om att intjänandeår och semesterår ska vara sammanfallande innebär ingen inskränkning av arbetstagarens rättigheter och det är möjligt att avtala på det sättet mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren.
Du skulle fått ut dina 25 innestående semesterdagar i semesterersättning vid bytet till sammanfallande intjänandeår och semesterår. Jag vill också påpeka att dessa dagar inte försvann vid sammanslagningen med annat bolag. Din rätt till semester påverkas alltså inte av om det skett en så kallad övergång av verksamhet. Men du skriver att det var fyra år sedan bytet till sammanfallande intjänandeår och semesterår och dessvärre finns en regel om preskription i semesterlagen. Den säger, att den som vill begära semesterersättning måste väcka talan (det vill säga ge in en stämningsansökan till domstol) inom två år från utgången av det semesterår vederbörande skulle fått ut den intjänade semestern. Min bedömning är att din fordran tyvärr är preskriberad.