Socialstyrelsen fick förra året uppdraget att utreda regler om bemanning i demensvården. Några månader senare beslöt riksdagen att kräva regler om bemanning för hela äldreomsorgen.

Socialstyrelsen svarar att det går att
ta fram tvingande regler om bemanning på boenden där demenssjuka bor. I första hand ska reglerna utgå från individens behov. Ett sätt är att göra det tydligare vad den boende har rätt till. Om det står att man har rätt till exempelvis mat, hygien, social samvaro och utevistelse, så måste kommunen anpassa bemanningen så att alla får det de har rätt till.

Det kan också bli en regel om att ingen med demenssjukdom får lämnas utan uppsikt. Personalen ska kunna se och höra om någon behöver hjälp.
Socialstyrelsen anser också att det går att ta fram en siffra på lämplig snittbemanning per person med demens. Det skulle i så fall inte bli en tvingande regel, utan en rekommendation.

Reglerna kan också utvidgas, så att de
gäller för alla i särskilda boenden, inte bara demenssjuka. Men då måste saken utredas mer, och det skulle ta mycket längre tid innan reglerna kunde träda ikraft.

Socialstyrelsen vill inte ha krav på att kommunerna ska ta fram lokala riktlinjer för bemanningen. Det skulle kunna ge alltför stora skillnader i kvalitet mellan kommunerna, tycker man.
Det är inte heller någon bra idé att ha regler som gäller hela äldreomsorgen, eftersom den består av så olika verksamheter, till exempel hemtjänst och dagverksamheter.
Socialstyrelsen planerar också regler eller rekommendationer om kompetens, arbetsledning och handledning.