1861 skriver Öfverstyrelsen öfver hospitalen i sin ”underdåniga berättelse”:
”Stormäktigste, allernådigaste Konung!
… Det hittills merendels vanliga sättet för mathållningen har varit att genom entreprenadauktion utbjuda densamma, då entreprenören, mot bestämt pris för hvarje portion aflemnade maten till de sjuke. Detta sätt för mathållningen innebär ej ringa svårighet i och för kontrollen, såväl öfver matens beskaffenhet, som framför allt öfver att hvarje portion innehåller den bestämda qvantiteten. För att afhjelpa detta har Öfverstyrelsen varit betänkt att ordna mathållningen medelst egen hushållning för inrättningens räkning, på det sätt att endast råämnena medelst entreprenad uppköpas, men tillreds af en kokerska, som af inrättningen aflönas. Då de aflämnade råämnenas beskaffenhet lätt kan kontrolleras och kokerskan ej har något intresse uti att göra portionen mindre än den skall vara, måste en mathållning på detta sätt ordnad lemna de säkraste garantierna. Kostnaden bör ock blifva lägre, enär den vinst, som entreprenören eljest kunnat hafva, nu ingår till inrättningen”.

Och i 1883 års berättelse beskriver styrelsen resultatet som ledde till lägre kostnader: ”Under året har uppköpet af proviantartiklarne vid Lunds Hospital, der detta uppköp förut skett för portion, förändrats till uppköp avf proviantartiklarne hvar för sig och derigenom beredts en ej ringa besparing i kostnaderna.”

Två år senare har den nya ordningen genomförts nästan överallt, och styrelsen skriver:
”Mathållningen sker numera vid samtliga anstalter, med undantag af Visby Hospital, medelst egen hushållning på det sätt att de artiklar, hvilka ingå i utspisningen, uppköpas genom entreprenad, samt att maten tillreds genom anstaltens betjening. Mathållningen genom egen hushållning har visat sig både prisbilligare och förmånligare med afseende på utspisningens beskaffenhet, än den förut mest bruklige genom entreprenad.”

Texterna är direkta citat ur offentliga handlingar, kursiveringen är min. Jag anser att det som anförs i texterna om mathållning och kokerska också kan appliceras på all annan offentlig verksamhet. Privatisering är slöseri med skattemedel!

Gustaf W Arfwidsson