Nu för tiden domineras medierna av medelklassens erfarenheter. Det är endast i KA och annan fackförbundspress man hittar berättelser om arbetarklassens vardag. Det är här man får den djupa kunskapen och den goda journalistiken om Kommunalmedlemmarnas arbetsvillkor. Det är också här – i KA och i andra LO-förbundstidningar – som det starkaste motståndet mot den borgerliga dominansen i svensk media formeras. Här finns en stark opinionsbildande kraft och röster som talar för solidaritet, jämlikhet och full sysselsättning.

Medborgarnas nya medievanor förändrar förutsättningarna för tidningsutgivning och för facket att bedriva opinionsbildning. De affärsmässiga förutsättningarna för att ge ut papperstidningar förändras snabbt. Bland Kommunal och de andra LO-förbundens medlemmar står nätet för en allt större del av den media man konsumerar.
Teknikutveckling, nya medievanor och en tuffare konkurrens gör alltså att fackförbundstidningarna idag står inför ett antal utmaningar. Ska tidningarna behålla den roll de har idag krävs att vi i fackföreningsrörelsen gemensamt kraftsamlar kring våra tidningar. Därför bör vi överväga alternativet att samla utgivningen av KA och andra fackförbundstidningar i ett gemensamt bolag.

Syftet med ett gemensamt bolag är att se till att KA och de andra tidningarna även i framtiden kan spela en viktig roll för fackföreningsrörelsen. Vi måste säkra resurser för högkvalitativ journalistik och se till att fackförbundspressen klarar de utmaningar som medlemmarnas förändrade medievanor och konkurrensen i det nya medielandskapet innebär.
Ökad samverkan mellan tidningarnas redaktioner öppnar också för en bättre bevakning av branschfrågor som berör medlemmar i flera förbund och av allmänpolitiska frågor som berör samtliga medlemmar i LO-förbunden.

Ett minst lika viktigt skäl för en kraftsamling kring fackförbundspressen är möjligheten att skapa en stark opinionsbildande kraft i samhällsdebatten – ett mediehus som har kraften att utmana den borgerliga dominansen i svensk media.

Anders Bergström
förbundskassör i Kommunal samt ordförande i LO:s medieutredning