SVAR: Enligt arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstag­are inte utför arbete mer än fem timmar i följd, men det finns undantag från detta i kollektivavtal. Ett av undantagen är att man får byta rast mot måltidsuppehåll under nattarbete. Det lokala facket kan också teckna kollektivavtal om avvikelse i lagen, när det gäller utbyte av rast mot måltidsuppehåll. Din sektion vet om det tecknats något lokalt avtal som gäller din arbetsplats.
Arbetsmiljön för ambulanssjukvårdare måste belysas bättre. Det är alltså frågor som facket måste arbeta med både lokalt och centralt.