SVAR: Enligt semesterlagen ska huvudsemestern förläggas så att arbetstagaren får fyra veckor ledigt under perioden juni-augusti. Enligt semesterlagen är arbetsgivaren också skyldig att förhandla med facket före beslut om huvudsemestern. Kan ingen överenskommelse träffas om annan förläggning får sommarledigheten förläggas till annan period än juni-augusti bara om det finns särskilda skäl, som till exempel viktiga samhällsfunktioner.  Brandförsvaret är en sådan, men det krävs också att problemet med sommarbemanningen inte kan lösas genom organisatoriska åtgärder. Kan verksamheten organiseras så att behoven tillgodoses utan att ledighetsperioden behöver flyttas föreligger inte särskilda skäl. Att ­arbetsgiv­aren får ökade kostnader räcker alltså inte som särskilda skäl.
Om många arbetstagare tar ut föräldraledigt under sommarmånaderna kan det eventuellt påverka arbetsgivarens möjligheter att tillgodose bemanningsbehovet genom organisatoriska åtgärder. Men arbetsgivaren kan inte begränsa möjligheten till föräldraledigt under huvudsemesterperioderna. Enligt föräldraledighetslagen får arbetstag­aren ta ut hel föräldraledighet den eller de dagar som ­arbetstag­aren begär. Kan det göras utan olägenhet för arbetstagaren ska denne dock lägga ledigheten så att verksamheten kan fortgå utan påtaglig störning. Men det är oftast en olägenhet för ­arbetstag­aren att inte få föräldraledigt de dagar man begär, så utrymmet för att tillämpa denna paragraf i föräldraledighetslagen är därmed mycket litet.  Om det finns bestämmelser i kollektivavtal som reglerar förläggning av semesterledighet kan annat gälla än det jag har beskrivit.