Under tre år gör Arbetsmiljöverket i Mellansverige en satsning på inspektioner av särskilda boenden, som äldreboenden och demensboenden. I år ska 200 boenden inspekteras, och i måndags var man klar med 179 boenden.
Hittills har man upptäckt brister i arbetsmiljön vid så gott som alla boenden.
– De stora bristerna vi har sett är avsaknad av riskbedömningar för varje arbetsmoment, säger Britt Marie Henriksson.

Britt Marie Henriksson ger ett konkret exempel från ett boende som inspekterats. Det gällde en hörselskadad man, som hade ett hjälpmedel kopplat till sin dörrklocka: När man ringde fick han en vibrationssignal på armen och under kudden. En vikarie kände inte till detta, utan knackade istället på hans dörr. Han hörde inte knackningen utan blev rädd när vikarien kom in. Rädsla kan leda till en hotfull situation.
Den här risken kunde avhjälpas med hjälp av tydliga instruktioner, som vikarier inte riskerar att missa.

Vid inspektionerna har man tittat särskilt på belastningsergonomi (till exempel tunga lyft), kemikalier, hot och våld, och att man har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Bristerna har varit av olika slag. Några exempel:
• Otydligt vem som har ansvaret för olika arbetsmiljöfrågor.
• Svårt att få kontakt med arbetsledningen på kväll och helg.
• Hög arbetsbelastning.
• För trångt för att kunna lyfta på ett bra sätt.
• Frätande rengöringsmedel fanns, men ingen bra skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket har också gjort många uppföljningsbesök för att se till att de förbättringar man föreslagit verkligen ha genomförts. Ofta har mycket blivit bättre vid uppföljningsbesöken.
– Kunskapen har ökat. Ofta är man ovan vid att titta på sin egen arbetsmiljö, man är mer van vid att titta på de boendes situation. Vid uppföljningen har många förstått att god omvårdnad och god arbetsmiljö ska gå hand i hand, säger Britt Marie Henriksson.
Inspektionerna fortsätter under 2012 och 2013.