– Det här är något vi skulle vilja titta på, men vi har inte tagit något beslut än, säger Catarina Eklundh-Ahlgren chefsjurist på inspektionen.
Tre domar i Högsta förvaltningsrätten slog nyligen fast att arbetsförmågan inte behöver vara nedsatt för resten av livet för att en person ska få rätt till permanent sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Domarna visar att Försäkringskassan varit för hård i sina bedömningar, hävdar fackens juristbyrå LO-TCO Rättskydd.
Men Försäkringskassans ledning nekar till att myndigheten har tolkat lagens krav att arbetsförmågan ska vara ”stadigvarande nedsatt”, som att personen aldrig mer ska kunna arbeta för att få ersättning.
Så har myndighetens handläggare ändå tolkat lagen, kan Rättsskyddet visa i flera beslut. Därför JO-anmälde de Försäkringskassan. Risken finns att myndigheten inte tolkar lagen lika i alla ärenden, argumenterare juristerna. Men JO har alltså beslutat att inte göra en prövning av ärendet.

Rättsskyddet har däremot varit i kontakt med den statliga Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), som har i uppdrag att granska hur Försäkringskassan hanterar sjukförsäkringen.
Catarina Eklundh-Ahlgren påpekar att ISF är en liten myndighet och därför måste prioritera hårt vad man ska granska.
– Regeringsrätten har ändå kommit med ett antal domar om det här. Det som skulle vara intressant för oss är i så fall att lite längre fram gå igenom om Försäkringskassan har tagit till sig vad rätten säger. Men det kan vi inte göra riktigt än. Försäkringskassan måste få möjlighet att föra ut den rätta tillämpningen i organisationen.

JO

Justitieombudsmannen, JO, ska övervaka att den offentliga makten i Sverige  utövas enligt lagen. JO:s granskar hur en myndighet följer grundlagens krav på saklighet och opartiskhet samt att grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras.

JO kan inte ändra domar eller beslut, inte heller bestämma om skadestånd. Den vanligaste åtgärden om det begåtts något fel är att JO uttalar kritik. JO:s beslut kan inte överklagas.

Det kommer in över 7000 anmälningar per år till JO. En stor del av anmälningarna leder inte till någon djupare utredning utan JO väljer att inte gå vidare i ärendet. Att en anmälan skrivs av är inte samma sak som att JO tycker att den är obefogad.
Skäl till att JO inte går vidare kan bland annat vara att parterna har olika uppfattningar utan att någon av dem är felaktig. Eller att det inte har kommit fram något annat än att den som anmälts hållit sig inom lagens ramar.

KÄLLA: JO