SVAR: Bestämmelser om arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar, finns i föräldraledighetslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om en gravid arbetstagare utsätts för arbetsmiljöfaktorer eller annat som innebär risk för skadlig inverkan på graviditeten, ska arbetsgivaren snarast undanröja riskerna. Går inte det ska arbetsgivaren omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter, med bibehållna anställningsförmåner.
Frågan är om din dotter har rätt att behålla den ersättning för jour och beredskap hon hade tidigare. Om tillägget avser arbete som är en självklar beståndsdel av anställningen och det har ingått som en del av din dotters normala lön, har hon rätt att behålla sitt tillägg också efter omplaceringen. Det framgår av en dom i Arbetsdomstolen.
Jag antar att dotterns arbete under jour och beredskap varit långsiktigt schemalagt och en självklar beståndsdel av anställningen. Ersättningen har dessutom varit inbakad i lönen som ett fast belopp och därmed ingått som en del av hennes normala lön.
Min bedömning är att din dotter har rätt att behålla sin jour- och beredskapsersättning efter omplaceringen. Hon bör snarast kontakta sitt lokala fack för att få rätsida på detta.