Fler män än kvinnor beviljas ersättning för arbetsskada. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen gjort. Detta trots att det införts nya regler i arbetsskadeförsäkringen för att göra den mer jämställd.

Arbetsskadeförsäkringen finns för att den som skadar sig eller blir sjuk på grund av sitt arbete inte ska drabbas ekonomiskt. Den som beviljas ersättning får oftast livränta.
Mellan 2009-2010 bifölls 24 procent av ansökningarna från kvinnor och 39 procent av ansökningarna från män.

Möjligheten att få sin ansökan beviljad är större för den som arbetar i ett mansdominerat yrke – oavsett om den sökande är man eller kvinna. Bakgrunden är att det finns mer vetenskaplig forskning kring manliga yrken.
Bristfälliga underlag för beslut är vanligare vid avslag än vid bifall. Och det är också vanligare för yrken där det saknas vetenskaplig forskning, det vill säga för kvinnodominerade yrken.