SVAR: En handling som upprättats hos stat, kommun eller landsting omfattas av offentlighetsprincipen i Tryckfrihets-förordningen och är en allmän handling. Om någon begär att få ut en sådan ska den genast eller så snart som möjligt lämnas ut.
Uppgifter om vad anställda tjänar är en allmän handling som ska lämnas ut på begäran och man har rätt att få vara anonym när man begär ut den. Dessutom förbjuder Tryckfrihetsförord-ningen att man efterforskar vem sökanden är eller vad uppgifterna ska användas till. Undantag från det förbudet gäller bara om man behöver pröva om det finns hinder i form av sekretess mot att lämna ut handlingen.
Uppgifter om lön är normalt sett inte sekretessbelagda. Du hade alltså rätt att få ut de handlingar du efterfrågade utan att behöva redogöra för vad du skulle ha uppgifterna till. Du hade också rätt att få ut de fullständiga uppgifterna, eftersom någon sållning inte är tillåten. Justitieombudsmannen har i ett beslut från 2009 riktat kritik mot ett sjukhus som gjort på ett liknande sätt som du beskriver.