Ur ett tioårsperspektiv är ökningen av antalet fall av barnmisshandel stor, visar statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet).
– Vi har siffror på att misshandel mot barn har ökat. Det kan vara två faktorer, både en ökning av våldet och en ökad anmälningsbenägenhet, säger Leif Petersson, statistiker vid Brå, till Kommunalarbetaren.

Enligt statistiken har antalet fall i åldersgruppen 0-6 år ökat med 12 procent hittills i år jämfört med förra året. För gruppen 7-14 år är ökningen 1 procent jämfört med förra året. Ökningen följer en trend som pekat uppåt i tio år.
– Det är för tidigt att säga att den faktiska brottsligheten har ökat, säger Mikael Ernbo, statistiker vid Brå.
En bidragande faktor till att anmälningarna ökar kan bero på att skolpersonalen är allt mer uppmärksam, enligt Leif Petersson.
– Barnomsorgen, socialtjänsten och liknande institutioner har ökat sin anmälningsbenägenhet, säger han.

Karin Blomgren, expert på frågor som rör barn och våld, på Rädda barnen, menar att ökningen av antalet polisanmälda barnmisshandelsfall sannolikt beror på en ökad uppmärksamhet från allmänheten och att fler protesterar genom att anmäla då barn far illa. Men Rädda barnen kan heller inte utesluta att det skett en faktisk ökning av våldet. Hon tror också att många misshandelsfall aldrig kommer till känna.
– Det finns stora mörkertal. Många barn berättar inte, de lär sig att det ska hållas inom familjen. Och olika studier visar att det finns en underrapportering från barninriktade verksamheter såsom BVC, förskola och skola, säger hon.

Sverige var först i världen med att införa ett förbud mot barnmisshandel. Det infördes i Föräldrabalken år 1979 och kallas för antiaga-paragrafen. Förbudet mot aga finns i 6 kapitlet 1 paragrafen.

I Föräldrabalken står det:
”Barn skall ha rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”