De flesta av frågorna handlar om personalstyrkan. Till exempel vill Socialstyrelsen veta om det finns tillräckligt med personal för att på rätt sätt bemöta de gamlas oro och ångest, eller om de som vill kan få hjälp att komma ut i friska luften. Det finns också frågor om personalen anses ha rätt kunskaper.

Socialstyrelsen vill få en bild av hur människor med egen erfarenhet av demensvården uppfattar situationen i dag. Man uppmanar både anhöriga, personal inom demensvården och även personer som själva lider av demens att delta. Svaren är anonyma och enkäten är öppen till den 31 oktober i år.

En oanmäld nattlig inspektion som gjordes över hela landet i november förra året avslöjade stora brister. På sex av tio granskade demensboenden lämnades gamla ensamma och inlåsta på natten. Granskningen visade att en majoritet av demensboendena var underbemannade. På nära två av tre boenden var bemanningen var för låg för att ge en god vård, ansåg Socialstyrelsen.