Det är antalet arbetsskador inom äldreomsorgen som bekymrar Arbetsmiljöverket. Statistiken vittnar om fler anmälningar om hot och våld mot vårdpersonal samtidigt som belastningsskadorna är ett stort problem. Arbetsmiljöverket har i uppdrag av regeringen att särskilt granska kvinnor och mäns skilda arbetsförhållanden.
– Där är belastningsbesvären en viktig del. Det är den främsta sjukdomsorsaken för kvinnor och som också gör att de kan tvingas lämna arbetslivet i förtid, säger Boel Callermo.

Det har också uppmärksammats smittrisker i samband med sjukvård på boendena och problem med psykosocial arbetsbelastning som stress.
– När allt det här sammanfaller är det en signal till oss att det är en verksamhet vi bör titta på, säger Boel Callermo.
De särskilda boendena som valts ut finns i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Värmland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Urvalet har gjorts utifrån Arbetsmiljöverkets tillsynsindex, som väger samman olika typer av anmälningar.
– Men generellt försöker vi att inte besöka de arbetsplatser där vi redan genomfört en tillsyn. Vi tittar på dem som anses kunna ha de främsta riskerna. Ofta hjälper det oss att hitta rätt bransch men kanske inte alltid rätt arbetsplatser

Enligt Boel Callermo visar statistiken inga jättestora geografiska skillnader totalt sett, men de psykosociala problemen är extra stora i storstadsområdena. Både privat och kommunal verksamhet ska granskas.

Hur mycket handlar om underbemanning?
– För oss blir det en indirekt fråga. Vi tittar på om arbetet är organiserat på ett visst sätt för att få en vettig arbetsmiljö. Men det kan självklart ha att göra med bemanningens storlek.

Arbetsmiljöverket kommer inte göra någon bedömning av om det finns tillräckligt med personal?
– Nej, det är mer Socialstyrelsens roll.
Inspektörerna kommer bland annat att kontrollera arbetsgivarens riskbedömning, beredskap att hantera svåra situationer och om det finns tillräckligt med anpassad arbetsutrustning. Intervjuer kommer främst att göras med skyddsombud och arbetsgivare, inte med personalen.

Ett problem med hot och våld inom demensvården är attityderna kring det, att arbetsgivaren inte tar det på allvar eftersom det är sjuka människor som gör någon illa. Kommer ni åt det om ni inte pratar med de anställda?
– Jag tror vi får till en ganska bra dialog. Det gäller att göra personalen medveten om riskerna och att det finns rutiner för att förebygga och hantera de situationer som uppstår.
Inspektionerna har redan startat och tillsynen kommer att fortsätta med uppföljningar till 2013 då det görs en slutrapport.

FLER DRABBAS AV HOT OCH VÅLD
Anställda i vården
har betydligt fler anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro än andra branscher.
De ligger på 11 olyckor per 1 000 sysselsatta jämfört med genomsnittet som har 6. För arbetssjukdomarna är frekvensen för branschen 4 och för genomsnittet 2.
39 procent är belastningsolyckor, 29 procent fallolyckor och 13 procent handlar om hot och våld.
Anmälningarna om hot och våld har ökat markant i vården. Mellan 2008 och 2010 var ökningen hela 48 procent.
Av de 142 000 som 2009 var anställda i vård och omsorg i särskilda boendeformer, var 92 procent kvinnor.
KÄLLA: Arbetsmiljöverket