SVAR: Risk för hot och våld i arbetet innebär en påtaglig påfrestning. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska också arbetsgivaren utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet och vidta de åtgärder som behövs.
Riskerna ska förebyggas så långt som möjligt och det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner som alla berörda arbetstagare ska känna till. Dessa rutiner ska hållas uppdaterade.
I föreskrifterna sägs också att arbetstagare ska ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. Om en arbetsuppgift innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får arbetsuppgiften inte utföras som ensamarbete.
I kommentaren till föreskrifterna konstaterar Arbetsmiljö-verket att det finns ett antal högriskyrken och nämner bland annat vårdare inom psykiatrin. Arbetsmiljöverket uttalar vidare att det är viktigt att risken för våld och hot om våld beaktas, när ensamarbete anordnas. Det här är av särskild betydelse när arbetstagare har hand om något stöldbegärligt eller arbetar med våldsbenägna patienter.
Utifrån din beskrivning av era arbetsförhållanden finns det anledning att ifrågasätta om ensamarbete får förekomma på arbetsplatsen.
Jag råder dig att snarast ta kontakt med ditt skyddsombud, som kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Om inget händer kan skyddsombudet göra en framställan till Arbetsmiljöverket, som kan besluta om föreläggande eller förbud riktat mot arbetsgivaren.
Om visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa kan skyddsombudet stoppa arbetet enligt arbetsmiljölagen. Arbete som stoppats enligt denna bestämmelse får inte utföras förrän Arbetsmiljöverket beslutat om det.