I en rapport som överlämnas till regeringen i dag föreslås nya villkor inom ramen för hemtjänstvalet, LOV.
De privata utförarna missgynnas med nuvarande system, hävdar arbetsgruppen.
– Om en kommun och ett företag utför samma tjänst, då ska det också vara lika villkor, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef vid arbetsgivarorganisationen Almega, som sitter med i arbetsgruppen.
Som systemet är utformat i dag är det upp till varje kommun att sätta en prislapp på hemtjänsten. Sen får den kommunala hemtjänsten och de privata företagen samma timersättning.
I bland tvingas kommunerna skjuta till pengar till sin kommunala hemtjänst när bokslutet görs, på grund av att den ersättning man bestämde från början till utförarna var för låg.

Enligt vad Kommunalarbetaren erfar så föreslår gruppen, som inte är enig, att de privata företag som blivit godkända som utförare av hemtjänst i LOV-kommuner ska kompenseras i efterhand i de fall den kommunala hemtjänsten går med underskott. På så vis uppnås konkurrensneutralitet, enligt gruppen.
Förebilden är skolans värld där kommunernas samtliga kostnader för skolverksamheten, ligger till grund för skolpengen.

Ulf Lindberg medger att deras förslag kan innebära att prislappen för hemtjänst stiger och att det i sin tur gör att hemtjänsten riskerar att bli betydligt dyrare för Sveriges kommuner. Och den kommunala hemtjänsten kan tvingas välja mellan att hålla hög men dyr kvalitet eller att sänka kvaliteten för att priset inte ska bli för högt
– Det finns risker med allt. Man får ändå hoppas att det kommunerna har för ögonen är att utforma sina tjänster för medborgarnas bästa, säger Ulf Lindberg

Kommunal pekar på att uppdragen ser helt olika ut för en kommun och ett privat företag och är mycket kritiskt. Förbundet befarar att ett system som bygger på lika ersättning för privata och kommunala utförare, innebär samma ersättning i varje kommun.
– Det är inget fel med likhet, men frågan är vem som ska besluta om det. Är det en lagstiftning eller är det kommunerna själva? Om det blir reglerat som föreslås så kan man undra varför medborgarna över huvud taget ska välja några kommunpolitiker, säger Sigmund Wiveson, vid Kommunals utredningsenhet.

Det är regeringens så kallade välfärdsutvecklingsråd, som i dag överlämnar sin första rapport till regeringen. Samma arbetsgrupp som Kommunal hotar att hoppa av.
Och de förslag som rör LOV stöds enbart av företagarrepresentanterna i rådet. Förutom Kommunal lär Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vara kritiskt. Vi har sökt SKL:s ordförande Anders Knape för en kommentar men han har inte gått att nå.
Almegas Ulf Lindberg är medveten om att Kommunal och SKL är kritiska men tycker samtidigt att det är lite konstigt.
– Avsikten med välfärdsutvecklingsrådet är att främja mångfald och valfrihet genom entreprenörskap och företagande, så det borde inte vara så förvånande att det kommer den här typen av förslag.

LOV

Lagen om valfrihetssystem, LOV infördes 2009. Det omfattar äldreomsorg och handikappomsorg.
Brukarna får välja mellan kommunal hemtjänst och ett eller flera privata företags hemtjänst.
KA har granskat LOV i flera artiklar, nr 8, 9 och 10/2011. Bland annat har LOV lett till att kringtiden har bantats i den kommunala hemtjänsten som ett resultat av att kraven på högre effektivitet har ökat.
Ett 70-tal kommuner har infört LOV och minst lika många till har beslutat om att införa LOV.