Det visar en rapport om arbetsolycksfall och arbetsskador från AFA Försäkring.
År 2000 var männens andel av de allvarliga arbetsolycksfallen knappt 70 procent och kvinnornas drygt 30 procent. Tio år senare är andelen 37 procent och för kvinnor och 63 procent för män.
Drygt 28 procent av de allvarliga arbetsolyckorna beror på att man halkat eller snubblat. Fall är den vanligaste arbetsolyckan för både kvinnor och män.

Inomhus är undersköterskor särskilt drabbade.
– Risken ökar med stigande ålder. Orsakerna är flera, man skadar sig lättare när man är äldre och skadorna läker lite sämre, säger Cecilia Oldertz, AFA.
Yngre kvinnor, i ålder 16-25 år, löper mer än två gånger så stor risk att drabbas av arbetsolycksfall med djur. Cecilia Oldertz förklarar det med att många unga tjejer arbetar med hästar.

Nästa 12 procent av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på hot, våld eller rån. Ungefär hälften av de allvarligaste hot- och våldskadorna drabbar personer som arbetar med vård- och omsorg samt förskola. Hot och våld orsakar ungefär 20 procent av kvinnors allvarliga arbetsolycksfall.
Den vanligaste diagnosen bland kvinnor är ”akut krisreaktion”, den står för 16 procent av kvinnors allvarliga arbetsolycksfall. Ofta som en följd av hot eller våld. Frakturer på underben och underarmar är vanliga skador hos både män och kvinnor som ramlat. Nästan hälften av skadorna medför medicinsk invaliditet.

Antalet nya långa sjukfall har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Men här finns ett stort mörkertal. Skälen är flera, dels att reglerna ändrats både för arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Men också på att det kan ta många år innan en sjukdom som orsakats av jobbet bryter ut.

AFA försäkrar drygt 4 miljoner anställda har kommuner, landsting, regioner och privata företag med kollektivavtal. Försäkringen ger ersättning vid arbetsskada och sjukdom.
Årets rapport omfattar godkända arbetsolycksfall och arbetssjukdomar som inträffade till och med 2009. Rapporten visar en minskning av allvarliga arbetsolycksfall som AFA anser beror på att sysselsättningen minskade under 2009. För 2010 förväntas en ökning.