SVAR: Det är naturligtvis inte i sin ordning att en chef handskas så ovarsamt med känslig information om de anställda. Det strider dessutom mot lag. Om du är anställd hos ett landsting eller en kommun gäller offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter om dig, som din arbetsgivare har tillgång till. I lagen finns regler om sekretess.
Beträffande sjukskrivning är det sekretess för uppgift om enskilds hälsotillstånd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretess i annat fall (som uppgift om införsel i lön) gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Det finns också regler om skydd för den personliga integriteten i personuppgiftslagen. Utlämnande av personuppgifter får bara ske om det är tillåtet enligt denna lag och här gäller i princip att det krävs samtycke av den som uppgiften avser. I annat fall får personuppgift lämnas ut efter en intresseavvägning. Det ska då finnas ett berättigat intresse hos den som vill lämna ut uppgiften och detta intresse ska väga tyngre än intresset av integritet för den som uppgiften gäller. Uppgifter om sjukskrivning är dessutom en känslig personuppgift. En sådan får typiskt sett bara lämnas ut om den som uppgiften avser har lämnat sitt uttryckliga samtycke.
Både privata och offentliga arbetsgivare är skyldiga att rätta sig efter personuppgiftslagen och den som inte gör det kan dömas att betala skadestånd. Jag tycker du ska rådgöra med ditt lokala fack för att få hjälp med att reda ut detta. Facket kan också hjälpa till med att uppmärksamma någon högre chef på missförhållandena.