– De får inga privata utförare om de sätter för låg nivå.
Privata vårdbolag har på en del orter protesterat mot låg ersättning, men någon bojkott har inte skett. Listorna är tvärtom långa på företag som vill delta i hemtjänstvalet, även i kommuner med låga ersättningar.
Kan det vara så att privata företag klarar sig för att de betalar lägre löner och har färre utbildade?
– Det vet vi inte att det är så, eller hur?

KA har i sin granskning bland annat visat att Kommuner har slimmat den egna hemtjänsten så hårt att personalen inte orkar med det pressade schemat. På tre orter har facket anmält till Arbetsmiljöverket, som också riktat kritik mot arbetsgivaren. Men Larsson tror att problemen främst är barnsjukdomar som kommer att lösa sig med tiden.
– Det har varit svårt för kommunerna att räkna ut kostnaderna för den egna verksamheten. Men jag skulle vilja säga att det är nyttigt att göra den genomlysningen.
Är det en del av syftet med LOV att kommunerna ska effektivisera sin egen verksamhet?
– Nej. Det ska inte vara priskonkurrens, utan kvalitetskonkurrens. Man ska se till att man också har förutsättningar att rekrytera och behålla personal.
Om kommunerna sänker ersättningen till hemtjänsten så mycket att det hotar kvaliteten, får man ”sätta sig och räkna om”, säger Maria Larsson.
Hon hänvisar till att Socialstyrelsen ännu inte kommit med sin slutrapport om LOV. Men tillsynsmyndigheten kritiserade redan förra året kommuner för att sätta ”orimliga ersättningsnivåer” och för att inte räkna med kostnader för till exempel restid mellan brukarna.
– Så är lagstiftningen inte tänkt.

Regeringen framhåller ofta att hemtjänstvalet ska ge en bättre vård till de äldre. Samtidigt har det i både privat och kommunal hemtjänst rapporterats om fusk med den biståndsbedömda tiden. Enligt personalen beror det på att schemat är för tajt.
Är det en slump att det här sker i LOV-kommuner?
– Fusk med tiden kan man aldrig acceptera. Men det kan ha skett i andra kommuner än de som infört LOV.
Att så många som fyra av tio LOV-företag saknar kollektivavtal, beklagar äldreministern. Men hon förklarar det med att många är småföretag.
– De är små nystartade företag som kommer att expandera och när det sker kommer frågan om kollektivavtal upp på bordet, det är jag säker på.
Regeringen vill göra valfrihet i äldreomsorgen obligatorisk i alla kommuner senast 2014.
Är det så klokt innan man ser att LOV även ger en bättre vårdkvalitet och bra arbetsvillkor, inte bara valfrihet?  
– Jag har stor förståelse för att det kan vara problematiskt för kommunerna och jag har respekt för att det måste få ta tid.

LOV-hemtjänstval

LOV, (lagen om valfrihetssystem i äldreomsorgen) infördes 2009.
S, V och MP var kritiska mot att privata företag fick fri etableringsrätt.
De kritiserade bland annat att lagen inte kräver kollektiv-avtal eller meddelarfrihet.
Regeringen hävdade de äldres rätt att välja vårdgivare.
Regeringen gav stimulansbidrag till kommuner som ville införa lagen, även många S-kommuner sökte.
Ett 80-tal kommuner har infört fritt val, majoriteten är borgerligt styrda.
Regeringen vill att alla kommuner inför LOV senast 2014.