SVAR: Det kan vara svårt att få föräldraskap att gå ihop med yrkeslivet och därför finns regler som syftar till att skydda småbarnsföräldrar. Av diskrimineringslagen framgår att en arbetsgivare ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstag-are att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Detta kan arbetsgivaren göra till exempel genom att anpassa arbetstiderna, så de passar med tiderna för barn-omsorgen. Det finns också regler i föräldraledighetslagen, som förbjuder en arbetsgivare att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.
Har du en tillsvidareanställning krävs att arbetsgivaren har saklig grund för att avsluta din anställning. Chefen kan alltså inte bara säga att några nya anställningspapper inte kommer att skrivas. Kan du inte arbeta enligt gällande schema måste arbets-givaren undersöka om det går att anpassa schemat eller om du kan omplaceras till annat arbete med andra arbetstider.
Har du haft tidsbegränsade anställningar och inte får en ny sådan på grund av att du som småbarnsförälder inte kan arbeta enligt schemat blir det knepigare. Har arbetsgivarens beslut samband med föräldraledighet kan det röra sig om brott mot föräldraledighetslagen. Om du arbetat så länge att du har företrädesrätt till återanställning kan det också vara fråga om brott mot lagen om anställningsskydd. Korta tidsfrister gäller i båda lagarna, så du bör snarast möjligt ta kontakt med din lokala fackliga organisation.