SVAR: Om en arbetsgivare bryter mot företrädesrätten till återanställning kan den förbigångna arbetstagaren få skadestånd. Detta ska täcka den inkomstförlust som en förbigången arbetstag-are lider. Dessutom har den förbigångna rätt till skadestånd för den kränkning som brottet innebär.
Enligt las måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om sitt skadeståndsanpråk inom fyra månader från den skadegörande handlingen, i detta fall beslutet att anställa någon annan. Därefter måste talan väckas i domstol inom ytterligare fyra månader. Underrättelsen går på ”avsändarens risk”. Det innebär att arbetstagaren måste bevisa att arbetsgivaren fått ta del av underrättelsen inom fyramånadersfristen, om arbetsgivaren skulle hävda motsatsen. Men vanligast är att tidsfristerna bryts genom att facklig organisation, där den förbigångna är medlem, påkallar förhandling inom fyra månader från den skadegörande handlingen. Om tvisten inte kan lösas med förhandlingar ska talan väckas vid domstol inom fyra månader från förhandlingarnas avslutande.