Utredaren, domare Margareta Åberg, har i mångt och mycket följt den lagstiftning som finns inom socialtjänsten och vård- och omsorg, Lex Maria och Lex Sarah.
Personalen inom skolan, förskolan och skolbarnomsorgen blir skyldiga att rapportera om missförhållanden till enhetsansvarig, förskolechefer och rektorer.

Med missförhållanden menar hon avvikelser från reglerna som styr skolan, exempelvis läroplanen eller arbetsmiljölagen. Sådant som riskerar barns och elevers hälsa och säkerhet. Det som riskerar barnens ”möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt enligt utbildningens eller verksamhetens mål.”
– Det kan exempelvis vara att barn och elever inte får det stöd som de har rätt till för att de kan nå så långt som möjligt enligt de krav som finns på utbildningen, säger Margareta Åberg.
Det kan vara att någon skadar sig på en klätterställning eller att skoltoaletter inte fungerar. Det kan också vara att betyg inte sätts enligt de bestämmelser som gäller. Eller att barn och elever inte ges det inflytande som de har rätt till enligt Skollagen.

Personalen ska rapportera till chefen. Om det bedöms som ett allvarligt missförhållande ska kommunen eller företaget anmäla till tillsynsmyndigheten.
Alla aktiva i verksamheterna, även exempelvis vikarier och praktikanter, får skyldighet att rapportera. Man får inte vara anonym när man larmar.
Rektorerna eller förskolecheferna ska utreda och dokumentera. De ska också, så fort som rapport inkommit, informera huvudmannen, det vill säga kommunen eller skolföretaget.

Margareta Åberg föreslår inga påföljder mot dem som struntar i att rapportera missförhållande.
– Skulle man införa ett sanktionssystem riskerar man att få en massa onödiga rapporter och oro bland dem som ska känna regelverket som ett stöd.
Några sanktioner mot chefer och huvudmän som inte sköter sig finns inte heller med i förslaget.
– En rektor eller huvudman som inte fullföljer sina skyldigheter… det hinner ifatt dem, förr eller senara. I sista hand blir det så att föräldrar och elever inte söker sig till den här skolan, som inte har den kvalitén som man kan kräva.

Hennes förslag ger inte heller anställda som slår larm något skydd från repressalier.
– Jag har resonerat så här: om man verkställer en lagstadgad skyldighet kan man inte uppträda illojalt.
I massmedia har det kommit fram exempel på vikarier som inte fått jobba kvar efter att de slagit larm inom vård- och omsorg.
– Jag har bedömt att det inte behövs något särskilt skydd eftersom vikarien fullgör en lagstadgad skyldighet, sa Margareta Åberg på presskonferensen.