SVAR: Det låter som att Försäkringskassan (FK) vill veta om du har rätt till sjukpenning medan din arbetsgivare (AG) vill se om du kan få en omplacering. I så fall tycker jag att du genast ska kontakta ditt fack för råd om din anställning och vilka krav AG kan ställa på dig.Handlar det om sjuklön och därefter sjukpenning kan jag ge dig följande råd:AG har rätt att kräva sjukintyg från sjunde dagen efter sjukanmälan för att du ska kunna få sjuklön för de första 14 dagarna i en sjukskrivning. AG kan även kräva läkarintyg från första dagen om det finns särskilda skäl, däremot inte att intyget kommer från en viss läkare om inte kollektivavtal ger AG denna möjlighet. Om AG inte tror på din läkare kan AG vägra betala ut sjuklön och måste omedelbart, om det finns ett kollektivavtal och du är med i det avtalsbärande förbundet, ta initiativ till förhandling med ditt förbund. Medan tvist pågår kan du få sjuklönen av FK genom sjuklönegarantin. Du ansöker då särskilt till FK och lämnar in samma intyg som du gett till din AG. Du behöver alltså inte lämna två olika intyg när du ansöker om sjuklön.FK kommer sedan troligen att kontakta både dig och din AG för att få upplysningar. Bedömer man att du sannolikt har rätt till sjuklön betalar FK ut den och tar över ditt anspråk på ersättning från AG, för att sedan  kräva AG på beloppet.  Är du sjuk i mer än 14 dagar måste du söka sjukpenning, vilket också sker hos FK. Du skriver att FK nekar dig sjukpenning och bedömer att du bör klara av ditt ordinarie arbete, men det står inget om du fått sjuklönen eller inte. Vill du ändå ha sjukpenning och sjuklön bör du begära att din läkare skriver ännu mer utförligt om varför du  inte kan arbeta. Skicka in kompletteringen till FK när du begär omprövning alternativt överklagar till Förvaltningsrätten.