Från och med 2006 har barnantalet vuxit med 61765 och personalen med 8093 årsarbeten. Det betyder att personaltätheten försämrats med cirka 5 procent. Det visar sig i ofta i form av större barngrupper.
18 procent av barngrupperna har idag 21 eller fler barn.
Det kan jämföras med 2003 då motsvarande siffra var 15 procent.
– I synnerhet för barn med särskilda behov och riktigt små barn är det inte bra med för stora grupper. För dem är det extra viktigt med mindre grupper för att få sina behov tillgodosedda, säger Carina Hall på Skolverket.

Från och med juli ska den nya reviderade läroplanen för förskolan att börja tillämpas. Det innebär enligt Skolverket förstärkt det pedagogiska uppdraget för förskolan. Förskolan ska främja barns utveckling, kreativitet och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten.
– Utvecklingen mot allt fler stora grupper i förskolan är oroväckande eftersom en kvalitetsfaktor är just barngruppernas storlek och sammansättning. I dag går allt fler barn i förskolan under allt längre tid och då är kvaliteten mycket viktig, säger Carina Hall.

Antalet utbildade barnskötare var oförändrat förra året. Antalet utan utbildning ökade med nästan femhundra. Lika stor var ökningen av förskollärarna. Förskolepersonal med lärarutbildning ökade med nästan tusen personer.
Bland barnskötare finns en utbredd uppfattning att yrkesgruppen är utrotningshotad. Politiker i kommunernas utbildningsnämnder vill ofta ha fler högskoleutbildade, förskollärare.
Men antalet utbildade barnskötare har inte minskat under senare år. De outbildade har blivit fler.

Andelen förskollärare och andra pedagoger med högskoleutbildning är inte större idag än för tio år sedan. Bland annat beroende av att de privata förskolorna blivit fler. Utbildningsnivån är tydligt lägre där med många outbildade.

Förskolor år 2000

Förskollärare, fritidspedagoger, lärare

Utbildade barnskötare, fritidsledare

Outbildade barnskötare mfl

Alla

54%

42%

4%

Kommunala

54%

43%

3%

Privata

52%

37%

11%

 

Förskolor år 2010

Förskollärare, fritidspedagoger, lärare

Utbildade barnskötare, fritidsledare

Outbildade barnskötare mfl

Alla

54%

38%

8%

Kommunala

57%

38%

5%

Privata

44%

39%

17%

Om det ser dystert ut för förskolan ser det ännu värre ut för fritidshemmen.
Idag går det i snitt över 38 barn i en grupp. Det är två barn fler jämfört med 2009. Samtidigt blir det glesare med personal. Idag ansvarar varje anställd för i genomsnitt 21,5 barn, 20,9 barn  jäår 2009.
– Om inte de ansvariga huvudmännen vänder utvecklingen kan det bli svårt att leva upp till de krav som ställs på fritids i den nya skollagen, säger Marie Sedvall Bergsten på Skolverket.

Skolverket statistik personaltäthet förskolan
Ser man på Skolverkets statistik har antalet barn i förskolorna ökat med 16 procent jämfört med 2006. Deras statistik visar att antalet anställda (årsarbeten) som jobbar i barngrupper ökade med bara 10 procent. SCB:s RAMS-statistik räknar med alla personer som jobbar i förskolorna, även korttidsvikarier. RAMS finns fram till 2009 och visar en betydligt svagare ökning av personalen i förskolan än Skolverket.