SVAR: Ett anmärkningsvärt agerande från arbetsgivarens sida! Till att börja med bryter arbetsgivaren mot arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om kränkande särbehandling i arbetslivet.  Exempel på det senare är att förtala eller svärta ned en arbetstagare. Är syftet med agerandet att du ska lämna din anställning kan det också handla om försök till framprovocerad uppsägning och ett brott mot lagen om anställningsskydd.  Arbetsgivaren kan då bli skadeståndsskyldig.Dessutom är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. Lämnar din arbetsgivare ut sådana ur din personalakt kan det handla om brott mot person-uppgiftslagen, vare sig personal-akten är digital eller består av handlingar i pärm eller mapp. Lagen är tillämplig om person-uppgifterna är sammanställda på ett strukturerat sätt och sökbara. Det finns också ett förbud mot behandling av känsliga personuppgifter. Utlämnande och spridning är exempel på behandling av personuppgifter, något som bara får ske för exempelvis hälso- och sjukvårdsändamål eller forskning. Annars får uppgifterna spridas endast om du uttryckligen lämnat ditt samtycke eller om du själv offentliggjort dem. Den som behandlar personuppgifter i strid med lagen kan bli skyldig att betala skadestånd. Vänd dig snarast till ditt lokala fack som kan titta närmare på ditt ärende.