SVAR: Nej, Försäkringskassan kan aldrig tvinga ut dig på en åtgärd mot din vilja. Men  vägrar  du medverka i rehabiliterande åtgärder och utredning som Försäkringskassan anser är nödvändig, kan  du nekas ersättning som en sanktion. Innan kassan får göra så, måste du dock skriftligt ha informerats om att du kan nekas ersättning om du inte medverkar i rehabiliteringen. Vidare gäller att Försäkringskassan bara får neka dig ersättning i undantagsfall och måste beakta omständigheterna i just din situation. Om du har bra skäl till varför du inte vill medverka får du inte nekas ersättning. Om så ändå sker innebär det inte att du helt tappat förmånen, utan bara att du inte får den så länge du vägrar medverka i rehabiliteringen. Om du ändrar dig har du rätt till ersättningen igen.