SVAR: När ett negativt beslut kommer från FK står det alltid hur du kan överklaga det på sista sidan i beslutet. Du ska tala om vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ska ändras och varför. Vidare måste ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer skrivas ned tillsammans med din namnunderskrift. Du behöver ingen särskild blankett utan kan skicka in ett vanligt A4-papper. Du kan skriva på dator eller för hand, men det måste tydligt gå att förstå vad du skrivit. En överklagan av FK:s beslut ska skickas till FK, som skickar vidare till förvaltningsrätten. Det är väldigt viktigt att FK får din överklagan inom två månader efter att du tagit del av beslutet, annars prövas den inte av förvaltningsrätten. Har överklagan anlänt i rätt tid skickar FK över den tillsammans med övriga handlingar som myndigheten har fått i ditt ärende. Du behöver alltså inte skicka med handlingar som du redan gett till FK. Men nya läkarintyg som FK  inte hunnit få, bör du skicka med i din överklagan. Det kostar absolut ingenting att överklaga ett beslut från Försäk-ringskassan till domstol, oavsett om förvaltningsrätten ger dig rätt eller inte. Har du svårt att förstå innehållet i FK:s beslut, kontakta myndigheten och be att de förklarar för dig. Har FK anledning anta att mottagaren inte kan förstå meddelanden från FK om dessa inte översätts till mottagarens språk, ska översättning normalt ske. Detta gäller också andra handlingar i ditt ärende. Myndigheten är enligt lag skyldig att göra detta,  men du måste själv påpeka att du behöver hjälp.