Per Bardh, LO:s avtalssekreterare, säger att LO och Svenskt Näringsliv har en gemensam arbetsgrupp för att se hur lagen om anställningsskydd, LAS, fungerar och påverkar samhället.

Enligt honom har gruppen arbetat sedan i januari och är indelad i tre områden:
•Jurister tittar på hur lagen ser ut, förarbeten till lagen och hur anställningstryggheten har reglerats tidigare.
•Ekonomer utreder vilka samhällsekonomiska konsekvenser lagen kan föra med sig, som arbetslöshet och tillväxt.
•Lokala erfarenheter av hur LAS fungerar i praktiken på arbetsplatserna samlas in och utvärderas.

Arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete inom ett par månader.
– Vi vill inte stressa fram något resultat men vi räknar med att gruppen ska vara klar innan sommaren, förklarar Per Bardh.
Han tillägger att det nu är för tidigt att säga vad gruppens arbete kan leda till.
– LO:s och Svenskt Näringslivs styrelser ska var och en för sig diskutera gruppens slutsatser. Och ta beslut utifrån det. Vi kan antingen komma fram till vi inte kommer längre, eller att vi vill fortsätta samtalen eller att vi är beredda att göra ett gemensamt utspel om att förändra villkoren, säger Per Bardh.

Parallellt med LO:s och Svenskt Näringslivs grupp arbetar en liknande grupp som består av företrädare för privattjänstemännen och Svenskt Näringsliv.