Annelie Nordström ställde frågan varför det är så tyst i den här frågan, varför det inte står något om våldet i de personalpolitiska programmen.
– Det handlar om att det är skamfyllt. Men det som sker i det fördolda tycks växa. Det som kläs av och tas fram i ljuset tenderar att minska.
Hon berättade vad Kommunal gör redan idag, och manade fler fackförbund att engagera sig i frågan.
– Vi vill ta täten i det här arbetet, att göra det synligt. Och vi vill få arbetsgivarna mer aktiva.
I fem punkter har Kommunal preciserat vad facket och arbetsgivarna måste göra. Ett exempel är att arbetsgivarens ansvar att se och hantera problemen som våldet i nära relationer skapar bör slås fast i en ny arbetsmiljöföreskrift.

Vid seminariet som arrangeras av Kommunal och IF Metall i samarbete med Folksam och SKR, Sveriges Kvinno- och Tjejourers Riksförbund, redovisade hon också en undersökning som Kommunal gjort bland medlemmarna.
– Det är tydligt att Kommunals medlemmar vill att arbetsgivarna tar ett större ansvar för den här frågan, förklarade hon.

Resultatet av undersökningen visade att nio procent av Kommunals medlemmar under 25 år misstänker att en kollega utsätts för våld i en nära relation. Totalt i medlemskåren är siffran sex procent.
Tre av fyra medlemmar tycker att arbetsgivaren har ett visst eller stort ansvar för att agera om den misstänker att en anställd är utsatt för våld hemma.
Och ännu fler, 82 procent, tycker det är viktigt att Kommunal engagerar sig i frågan om våld i nära relationer.
Det finns även de som misstänker att arbetskamrater använder våld mot sin partner, det gör fyra procent av kvinnorna, två procent av männen. Och av dem är det bara en av fyra som vet hur de ska agera.

Stefan Löfven, IF Metalls ordförande.

– Vi kommer att bygga ut vår strategi för fackligt socialt arbete och arbeta in de här frågorna, förklarade IF Metalls ordförande Stefan Löfven på seminariet.

En av dem som fanns med på seminariet var Monika Theodorsson, ombudsman på IF Metall.
– Det är ett jättebra initiativ som Kommunal tagit och bjudit in oss till samarbete. Det här är ett stort dolt problem. Vi arbetar inte på samma sätt som Kommunal med de här frågorna, vi tänker oss att man kan koppla det till kamratstödjaruppdraget som stödjer sig på uppdraget som skyddsombud. Det är egentligen ett traditionellt fackligt arbete, att hjälpa varandra, i de här frågorna precis som när det kan handla om droger, missbruk av olika slag eller andra sociala problem. 

Under dagen får också två kvinnor pris för sitt arbete med kvinnor som misshandlas av sina män: barnskötaren Ann-Britt Ekman i västmanländska Ramnäs och Cecilia Nilsson, som är aktiv i Kvinnojouren i Höganäs, medlemmar i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund.

Bakgrund

Kommunals medlemsenkät som handlade om våld i nära relationer genomfördes 22 december – 14 januari.  Nära 5000 av de drygt 10000 som fick enkäten har svarat.

Samverkan för att stoppa våldet

Så vill Kommunal att facket och arbetsgivarna ska arbeta mot våld i nära relationer:
 
1) Fackförbund ska satsa på utbildning kring hur man kan förebygga och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer. I Kommunal finns idag 23 handledare, en i varje avdelning, som årligen får kompetensutveckling inom området. Varje handledare ska sedan utbilda skyddsombuden som ska sprida kunskapen vidare på sina arbetsplatser. Kommunal har också i samråd med Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund tagit fram en checklista som kan användas på arbetsplatsen för att öka kunskapen och utveckla välfungerande rutiner.

2) Fackförbund ska stärka medlemmarna och kan genom medlemsförsäkringar både öka tryggheten och förbättra hälsan. I dag är det bara Kommunal som genom sin försäkring erbjuder kostnadsfri professionell hjälp till medlemmar och deras anhöriga om de har blivit utsatta för våld av någon i sin närhet. Hjälpen riktar sig till alla medlemmar oavsett kön och sexuell läggning, och består av stödsamtal med legitimerade psykologer och psykoterapeuter på Kris- och Traumacentrum, som är en del av Folksams dotterbolag Folksam Hälsa. Till skillnad från andra krisförsäkringar behöver inte personen göra någon polisanmälan för att få tillgång till stödsamtal.

3) Arbetsgivarens ansvar att förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer ska skärpas. Därför vill vi att Arbetsmiljöverket tar fram en ny arbetsmiljöföreskrift (AFS) eller uppdaterar en befintlig med området våld i nära relationer. Precis som att en arbetsgivares rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering (enligt 13§ i AFS 1994:1) omfattar insatser vid alkohol- och drogmissbruk borde de också omfatta våld i nära relationer - oavsett om det handlar att den anställda misshandlar eller blir misshandlad av någon i sin närhet. I arbetsmiljöföreskriften ska det framgå att arbetsgivaren ska ta fram ett handlingsprogram för hur olika situationer ska hanteras. Handlingsprogrammet bör innehålla hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande genom till exempel informationsmaterial, arbetsplatsträffar, utbildningar och organiserad stödverksamhet. Det bör också synas vilken beredskap arbetsplatsen har när det gäller omhändertagande i samband med våld i nära relationer.

4) Alla arbetsgivare ska satsa på kompetensutveckling, i första hand för personalansvariga men också anställda – inte minst de som möter andra människor i sitt arbete, och ha tydliga rutiner kring hur man kan förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer. Till exempel kan arbetsgivare i sina kartläggningar och analyser kring de anställdas sjukfrånvaro särskilt uppmärksamma fysisk och psykisk misshandel. Kartläggningarna bör vara ha könsuppdelad statistik för att kunna göra vidare analyser.

5) Fackförbund och arbetsgivare ska samverka med varandra men också med andra samhällsaktörer i arbetet att förebygga, motverka och hantera konsekvenserna av våld i nära relationer. Kommunal kommer till exempel inom ramen för FAS – Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan, som är det avtal som slutits centralt mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer inom den kommunala sektorn, att driva kravet på att upphandlad företagshälsovård ska ha kompetens inom området för våld i nära relationer.