SVAR: Din arbetsgivare verkar ha för lite personal eftersom du arbetar mer än  tjänstgöringsgraden du är anställd på. Du skriver att du får förordnanden halvårsvis. Det du ska göra är att skriftligt meddela din arbetsgivare att du vill arbeta heltid. I kollektivavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting finns det en skrivning som lyder: ”Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställd på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad.” Fast du skriver att vi inte ska hänvisa dig till sektionen tycker jag ändå att du i första hand ska kontakta den, så de får hjälpa dig med det här. I andra hand kontaktar du din avdelning.